ข่าวกิจกรรม


ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ ที่กรุงโตเกียว

14/03/2016

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖ กับนายชินซุเคะ สุกิยะมะ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ฝ่ายการเมือง

ในการหารือกว่า ๓ ชั่วโมง ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีต่าง ๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ การเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทหารและความมั่นคง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นในอนาคต ควรเน้นเพื่อการพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน  นอกจากประเด็นทวิภาคีแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีด้วย  

ในวันเดียวกันนั้น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายเซอิจิ คิฮะระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายฮิโระโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายอะคิทะคะ ไซคิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นมีความใกล้ชิดกันในทุกระดับ โดยในปี ๒๕๕๙ นี้ จะร่วมกันผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูง เพื่อรักษาและต่อยอดพลวัตความร่วมมือในทุกด้าน

อนึ่ง การประชุม JTPPC เป็นกรอบการหารือประจำปีในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อทบทวนแนวทางและผลักดันความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและในประเด็นที่มีความสำคัญในภูมิภาคและในเวทีระหว่างประเทศ และเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งจะครบรอบ ๑๓๐ ปีในปี ๒๕๖๐ และกระทรวงการต่างประเทศของ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสดังกล่าวด้วย ซึ่งจะจัดทั้งในไทยและที่ญี่ปุ่น

Back to the list