ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานฉลองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนของมูลนิธิ Hitachi Global Partnership ประจำปี 2559

18/03/2016

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงานฉลองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนของมูลนิธิ Hitachi Global Partnership ประจำปี 2559 และร่วมกล่าวแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษา โดยในปีนี้มีนักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คนคือ น.ส. ศิรวดี อรัญนารถ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ น.ส. วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนึ่ง มูลนิธิ Hitachi Global Foundation เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยของประเทศอาเซียน โดยที่ผ่านมา มีอาจารย์มหาวิยาลัยของไทยได้รับทุนเพื่อศึกษาปริญญาเอกที่ญี่ปุ่น 64 คน และทุนวิจัยระยะสั้น 67 คน
Back to the list