ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ แด่ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ จิโร ทากาโนะ

22/03/2016

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ แด่ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ จิโร ทากาโนะ รองประธานเครือมหาวิทยาลัยโตไก ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ จิโร ทากาโนะ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ในฐานะเป็นผู้มีผลงานการกระทำความดีความชอบในการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยโตไกกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะผู้บริหาร และศาสตราจารย์ คิโยชิ ยามาดะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโตไกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าวด้วย
Back to the list