ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

18/03/2016

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพความเป็นอยู่และปัญหาที่คนไทยในญี่ปุ่นประสบ จากผู้แทนกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ที่สถานทูตฯ ให้การสนับสนุน เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่นเพิ่มเติม โดยมีเอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานทูตฯ เข้าร่วมด้วย
Back to the list