ข่าวกิจกรรม


สมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2559

27/04/2016

สมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นและกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2559 หลักสูตรนวดไทย 80 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2559 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการนวดไทยในญี่ปุ่น รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย ในการเป็นผู้นำด้านการบริการสุขภาพในภูมิภาค ทั้งยังช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ และส่งเสริมภาพลักษณ์และทัศนคติของการนวดไทยต่อมุมมองของชาวญี่ปุ่นและต่างชาติให้ดีขึ้น
Back to the list