ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเลี้ยงรับรองคณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

29/06/2016

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำโดยนางศันสนีย์ สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการวิจัยของไทยในด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมของไทย โดยได้รับความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการกำหนดกรอบการศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคัดเลือกผู้ประกอบกิจการ Startup จากไทยเข้าร่วมโครงการ ระหว่างการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น คณะฯ ได้รับฟังบรรยายด้านการจัดการของเสียจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น และเดินทางไปศึกษาวิทยาการความรู้ด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมจากหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่น และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
Back to the list