ข่าวกิจกรรม


สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ

02/07/2016

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานในต่างประเทศ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบาบัด) ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2559 และกำหนดจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในวันที่ 11 - 12 กรกฏาคม 2559
ในการนี้เอกอัครราชทูต นายบรรสาน บุนนาคได้มอบหมายให้นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 31 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list