ข่าวกิจกรรม


รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

11/07/2016

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2559 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะข้าราชการที่เข้าอบรมหลักสูตร “ นักบริหารการคมนาคมระดับสูง “ รุ่นที่ 1 รวม 29 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม นโยบายการคมนาคมของประเทศญี่ปุ่น การเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนและกรอบอาเซียน +6 โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมด้วย
หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเส้นทางคมนาคม การพัฒนา และการเพิ่มศักยภาพทางด้านคมนาคม รวมทั้งศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน +6
Back to the list