ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ

12/07/2016

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 31 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-12 ก.ค. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่นรวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมนวดไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น
Back to the list