ข่าวกิจกรรม


การบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แก่นักศึกษาฝึกงาน

20/07/2016

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวเปิดการบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูตฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งจากมหาวิทยาลัยในไทยและญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ  ได้จัดให้มีการบรรยายสรุปภารกิจทีมประเทศไทยโดยนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต รวมทั้งการบรรยายภารกิจของสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น อาทิ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้เห็นภาพการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน
Back to the list