ข่าวกิจกรรม


รมว.กระทรวงศึกษาธิการเข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

19/07/2016

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 59 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับนายฮิโระชิ ฮะเสะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ญี่ปุ่น โดยเฉพาะการยกระดับการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาไทย โดยอ้างอิงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาญี่ปุ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรด้านอาชีวศึกษา ตลอดจนผลักดันการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรทวิวุฒิ (Double Degrees) ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่น และเป็นฐานการขยายธุรกิจของญี่ปุ่นในอาเซียนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งจากการหารือข้างต้น รัฐมนตรีทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการนำระบบอาชีวศึกษาญี่ปุ่นมาพัฒนาในสถาบันอาชีวะของไทย 2 แห่งคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และรัฐมนตรีดาว์พงษ์ได้ใช้โอกาสนี้ เชิญรัฐมนตรีฮะเสะเดินทางเยือนไทยในโอกาสที่สะดวกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้ยิ่งแน่นแฟ้น ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสานฯ ติดตามความร่วมมือด้านการศึกษาและการเยือนไทยของรัฐมนตรีฮะเสะอย่างใกล้ชิด
Back to the list