ข่าวกิจกรรม


การบรรยายพิเศษเรื่องอนุสัญญากฏหมายทะเล 1982 กับกรณีพิพาททะเลจีนใต้

21/07/2016

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเกียรติจากน.อ. สาธิต นาคสังข์ ร.น.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องอนุสัญญากฏหมายทะเล 1982 กับกรณีพิพาททะเลจีนใต้ ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ ชั้น 2 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีพิพาททะเลจีนใต้ให้กับข้าราชการ นักศึกษา และผู้สนใจโดยการบรรยายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเกี่ยวกับอนุสัญญากฎหมายทะเล ว่าด้วยพัฒนาการและสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว และส่วนที่สองเกี่ยวกับผลคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Attribution : PCA)
Back to the list