ข่าวกิจกรรม


โครงการความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

25/07/2016

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 59 นาย Tetsuro Usui ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ สอท. ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเทศไทย โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง JICA กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี ใช้เงินสนับสนุนจาก JICA ประมาณ 27 ล้านเยน / ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการศึกษาและการทดลองมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ ในระยะก่อนหน้านี้ รวม 19 สาขา เช่น การแก้ปัญหาทางด้านชลประทานเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง การสำรวจคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูก และการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา เป็นต้น มาประมวลและรายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือกับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันต่อไป
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เอกอัครราชทูตฯ มีความเห็นว่าการดำเนินโครงการฯ ในหลายส่วน มีความสอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ ดังนั้น ผู้บริหารโครงการฯ อาจพิจารณาหาโอกาส พบหารือกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประสบการณ์ในการดำเนินโครงการพระราชดำริ เพื่อนำมาปรับใช้ในการค้นคว้า / วิจัย และการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ JICA ต่อไปTags:   JICA

Back to the list