ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Kasumigaseki Open Day for Children

28/07/2016

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Kasumigaseki Open Day for Children จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนญี่ปุ่นได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่างๆ โดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้คัดเลือกประเทศไทยและนิวซีแลนด์ให้เข้าร่วมการบรรยายสรุปในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 70 คน พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับภูมิหลังความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย และสภาพสังคมวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจด้วย
Back to the list