ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาหัวข้อ "Super Cluster: Food Innopolis in Thailand"

28/07/2016

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 59 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "Super Cluster: Food Innopolis in Thailand" จัดโดย Tokyo Metropolitan SME Support Center ที่ Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center กรุงโตเกียว โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ประกอบการ SME ของญี่ปุ่นกว่า 100 ราย

Food Innopolis เป็นหนึ่งในโครงการระดับชาติภายใต้ Super cluster ของรัฐบาล เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและการพัฒนาอาหารในภูมิภาคอย่างครบวงจร เช่น การวิจัย การทดสอบ การตรวจสอบมาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์เป็นต้น และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรม ทั้งนี้ โดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องจากในประเทศและต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า "หากเปรียบเทียบ Food Innopolis คือ Silicon Valley ทางด้านอาหารเป็นโครงการที่มีศักยภาพมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหาร และเป็นประตูสู่อาเซียน ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีบุคคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนในกระบวนการวิจัยและพัฒนาได้เป็นอย่างดี ในการนี้ จึงขอเชิญชวนบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ SME และธุรกิจ start up เข้าร่วม โดยบริษัทต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษี และที่ไม่ใช่ภาษี ตามการสนับสนุนของบีโอไอ"

Food Innopolis ตั้งอยู่บนพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร ภายใน Thailand's Science Park ที่จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบัน มีความพร้อมทางด้านสถานที่ คือ อาคารที่ทำการ ห้องทดลอง และโรงงานทดสอบ และด้านบุคคลากร คือ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแบบ one stop service

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ Food Innopolis ด้วย
Back to the list