ข่าวกิจกรรม


โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

08/08/2016

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 -11 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เชิญคณะจิตแพทย์ มาให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวเป็นรายบุคคลและเป็นวิทยากรการอบรม ประกอบด้วย พญ. อนัญญา สินรัชตานันท์ นายแพทย์ชำนาญการ ร.พ. ยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ และ น.ส. อำไพ ทองเงิน นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ รวมจำนวน 142 ราย รายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้
1. วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 จัดคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อบริการให้คำปรึกษารายบุคคล ให้แก่ นักเรียนนักศึกษา คนไทยทั่วไป อาสาสมัคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
2. วันที่ 10 สิงหาคม 2559 จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “การรู้จักตนเองและวิธีการแก้ปัญหาในภาวะ กดดันให้แก่นักเรียนนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น
Back to the list