ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนสตรีมัธยมศึกษาตอนต้น Kanda เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

24/08/2016

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จากโรงเรียนสตรีมัธยมศึกษาตอนต้น Kanda จำนวนทั้งหมด 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศไทย พร้อมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย
Back to the list