ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสถาบันเทวะวงศ์วโรปการและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

29/08/2016

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 59 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ ได้นำคณะ เช้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ภายใค้โครงการพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยญี่ปุ่น และโครงการฝึกอบรมและประเมินผลข้าราชการออกประจำการในต่างประเทศ
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น จากการประเมินสถานการณ์ภายในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการกระชับและผลักดันความร่วมมือในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการออกประจำการในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อสถาบันฯ พิจารณาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป
Back to the list