ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

01/09/2016

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 59 นาย Hideyuki Harada และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ สอท. ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเมืองฯ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอรับความร่วมมือเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยจำนวน 9 ชนิดให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของเมืองฯ เข้าร่วมโครงการ food innopolis เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดในอนุภูมิภาค รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารของภูมิภาคต่อไป
Back to the list