ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับ SMRJ

05/09/2016

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Hiroshi Takada, President and CEO องค์กรส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และนวัตกรรมของภูมิภาค ประเทศญี่ปุ่น (Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan) ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้ SME ญี่ปุ่น เดินทางไปลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ ในอุตสาหกรรมการบริการ และการแลกเปลี่ยนบุคคลากรระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับ SMRJ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่เป็น SME ของไทยและญี่ปุ่น
SMRJ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนธุรกิจ SME ของญี่ปุ่นทั้งภายในและนอกประเทศ ปัจจุบัน มีธุรกิจ SME ในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 3.8 ล้านบริษัท และมีประมาณ 10,000 บริษัท ที่มีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่งเกือบครึ่งมีการลงทุนในประเทศไทย ที่ผ่านมา SMRJ มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) รวมถึงได้มีการลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเมื่อเดือน ส.ค. 45Tags:   SMRJ

Back to the list