ข่าวกิจกรรม


นักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

07/09/2016

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 59 นักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทย ได้แก่ ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 1 คน ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ 3 คน และ ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับภาระกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 5 คน
Back to the list