ข่าวกิจกรรม


การบรรยายหัวข้อ "โครงการในพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

10/09/2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดการบรรยายหัวข้อ "โครงการในพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากร ร่วมด้วยนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมกว่า 70 คน
ในการนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าใจและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมาและหวังว่าจะสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนไทยและต่างประเทศ
Back to the list