ข่าวกิจกรรม


คณะนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัย GRIPS เยือนสถานเอกอัครราชทูต

16/09/2016

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัย GRIPS ซึ่งเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปหัวข้อ “Evolving Economic Relations between ASEAN and Japan” “NEXUS of Trade and Investment and Economic Integration” และ “The Royal Thai Embassy’s Role and Responsibilities” โดยมีนาย Masataka Fujita ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น และนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นวิทยากรบรรยายสรุป
การบรรยายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Embassy Tour ของมหาวิทยาลัย GRIPS มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายระหว่างนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับกลางจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่ผู้เข้ารับฟังบรรยายสรุป เพื่อแสดงบทบาทในการเป็นประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียวซึ่งเอกอัครราชทูตฯ อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 2559)Tags:   GRIPS

Back to the list