ข่าวกิจกรรม


นักวิจัยสถาบันพระปกเกล้าและคณะเข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

15/09/2016

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ดร. เลิศพร อุดมพงษ์ นักวิจัยสถาบันพระปกเกล้าและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตภควัต ตันสกุล ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่นในหัวข้อ “การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐและหัวข้อกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน”
Back to the list