ข่าวกิจกรรม


เลขาธิการองค์กร Asian Productivity Organization (APO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

29/09/2016

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ดร. สันติ กนกธนาพร เลขาธิการองค์กร Asian Productivity Organization (APO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาร บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ APO เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยนายสันติฯ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร APO ซึ่งมีประเทศสมาชิกจำนวน 20 ประเทศ รวมประเทศไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศสมาชิก ผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทำวิจัย และจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้าง Smart industry 2. Smart city และ 3. Smart services
Back to the list