ข่าวกิจกรรม


คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

04/10/2016

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 ผศ. ดร. สมบุรณ์ กุลวิเศษชนะ ผอ. แผนงานวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทุต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น และได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
Back to the list