ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฏหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5

12/10/2016

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 59 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฏหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5 ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน และได้รับฟังบรรยายหัวข้อ "Electricity Market Reform in Japan, Challenges and Opportunities" โดยนาย Kaname OGAWA ผู้อำนวยการ Electricity Market Office, Agency for Natural Resources and Energy
Back to the list