ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น – อาเซียน ในการประชุมของสมาชิก Inter-Parliamentary Exchange Group วุฒิสภาญี่ปุ่น

16/11/2016

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น – อาเซียน ในการประชุมของสมาชิก Inter-Parliamentary Exchange Group วุฒิสภาญี่ปุ่น โดยมีนักการเมืองอาวุโสของญี่ปุ่นเข้าร่วม อาทิ นาย Hirofumi Nakasone อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น / นาย Chuichi Date ประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น / และ นาย Akira Gunji รองประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น รวมทั้งมีสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 40 คน
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดในทุกระดับ โดยภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 59 ผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี นรม.ญี่ปุ่นและบุคคลสำคัญในรัฐบาล ได้เดินทางมาลงนามไว้อาลัยที่สถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งสิ้นกว่ากว่า 5,000 คน
สำหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่อาเซียนก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในเวทีโลกจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนเมื่อปี 2558 เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเชื่อมโยงและลด ความเหลื่อมล้ำภายในภูมิภาค ซึ่งญี่ปุ่นสามารถเข้ามามีบทบาทได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน โดยไทยพร้อมมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงญี่ปุ่นกับภูมิภาคอาเซียน และเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจากนั้น ไทยยังแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านความมั่นคงเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเฉพาะการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์
Back to the list