ข่าวกิจกรรม


คณะผู้ตรวจการแผ่นดินเยือนสถานเอกอัครราชทูต

01/12/2016

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตฯ มอบหมายให้ นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ให้การต้อนรับนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นตามโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รุ่นที่ 1 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list