ข่าวกิจกรรม


ไทยจับมือญี่ปุ่นผลักดันอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

17/12/2016

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรรม ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงค์ (Letter of Intent) ระหว่างสถาบันอาหาร กับ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ที่ห้อง Salon โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และ ดร. Ryoji Chubachi ประธาน AIST เป็นผู้ลงนาม
Letter of Intent ฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบายเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย (food innopolis)
Back to the list