ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/01/2017

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ พลเอกสิทธิ สิทธิมงคล และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

โอกาสนี้ โดยคำนึงนโยบายของไทยในการก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเมืองโยโกฮามะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ (Yokohama Smart City) ซึ่งเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงานและการลดมลภาวะ รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผ่านทางศูนย์ Yokohama Partnership of Resources and Technologies (Y-PORT) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
Back to the list