ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาอิตะบาชิไดยง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

09/02/2017

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาอิตะบาชิไดยง เขตอิตะบาชิ กรุงโตเกียว เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา Olympic Paralympic in Tokyo เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนใจเกี่ยวกับต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับและนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทยและญี่ปุ่นรวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย
Back to the list