ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เปิดงานการจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจสาขาผู้สูงอายุ

28/02/2017

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 60 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับญี่ปุ่น ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน
โอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่าในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 130 ปี การจับคู่ทางธุรกิจถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอกย้ำความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากทั้งสองประเทศกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ในขณะที่ไทยมีความพร้อมในการรองรับผู้สูงอายุจากญี่ปุ่น ไทยประสงค์ที่จะรับการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
Back to the list