ข่าวกิจกรรม


ไทย - ญี่ปุ่น ผลักดันความร่วมมือด้านคมนาคม

17/03/2017

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ โดยมีนาย Hiroto Izumi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ติดตามและผลักดันโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ ระบบราง ความปลอดภัยด้านการบิน ระบบระบายน้ำ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และโครงการรถโดยสารประจำทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
Back to the list