ข่าวกิจกรรม


คณะนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

24/04/2017

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2560
โอกาสนี้ นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นให้แก่คณะได้รับฟัง เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะด้านพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาวญี่ปุ่น
Back to the list