ข่าวกิจกรรม


อธิบดีกรมการแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

25/04/2017

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายธีพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระบบดูแลระยะกลางสำหรับผู้สูงอายุ ระบบดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม และเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ ตามที่กรมการการแพทย์ ดำเนินโครงการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียน
Back to the list