ข่าวกิจกรรม


คณะโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 9 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

25/04/2017

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูแลงานด้านการพัฒนาญี่ปุ่น และเปิดมุมมองของนักบริหารในประเด็นระดับสากล (Global Issue) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจสำหรับราชการให้สามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในระยะ 20 ปั
โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยนางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list