ข่าวกิจกรรม


คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

28/04/2017

เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2560 นางเพชรรัตน์  สินอวย หัวหน้าคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เข้าพบนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต (ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ
Back to the list