ข่าวกิจกรรม


งาน Thailand Cultural Event 2017 for Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS)

15/05/2017

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานจัดงานแสดงวััฒนธรรมไทย Thailand Cultural Event 2017 for Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีสมาชิกสตรีของกลุ่ม ALFS เข้าร่วมประมาณ 100 คน
การแสดงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีการจัดชุดการแสดงพื้นเมืองที่น่าสนใจทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย รวมทั้งนางฉวีวรรณ พันธุ และนายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ให้เกียรติมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
Back to the list