ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อมตะ หารือกับเมืองโยโกฮามะ เกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องเมืองอัจฉริยะ

18/05/2017

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พบหารือกับนาย Katsunori Watanabe รองนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามะ ที่เมืองโยโกฮามะ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะนครให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในลักษณะเดียวกับเมืองโยโกฮามะ ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน
เมืองโยโกฮามะ ใช้เวลาประมาณ 30 ปี ในการวางผังและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยในระยะที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้ง Y-Port Center เพื่อเป็นหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ให้กับต่างประเทศ
Back to the list