ข่าวกิจกรรม


การปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน

19/05/2017

        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre) จัดกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน ที่กรุงโตเกียว โดยได้มีการเชิญ ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Challenges for ASEAN in the Changing Global and Regional Landscape"
        การปาฐกถาพิเศษดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนชาวญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน แบ่งเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในอาเซียน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น อาทิ Jiji press, NHK, Asahi และ International Development Journal นอกจากนั้น ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและอาเซียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น อดีตประธานธนาคารมิตซุยสุมิโทะโมะ (SMBC) รองประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JBIC) และผู้แทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
        นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ด้วยความสนับสนุนจากกรมอาเซียนฯ และการบินไทยยังได้จัดแสดงนิทรรศการ (1) ASEAN at Fifty: for Now and Posterity ซึ่งแสดงพัฒนาการและผลงานของอาเซียนตลอดระยะเวลา 50 ปี ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นกลจักรขับเคลื่อนสำคัญ และ (2) ASEAN through the Lens of H.R.H. Princess MahaChakriSirindhornซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศโดยฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ASEAN Hall กลางเมืองโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2560
        กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและการมีบทบาทนำของไทยในเวทีอาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น และการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์ความท้าทายในภูมิภาค ทั้งปัญหาด้านความมั่นคง การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
Back to the list