ข่าวกิจกรรม


คณะมหาวิทยาลัยบูรพาเยือนสถานเอกอัครราชทูต

31/05/2017

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร. อนุรัตน์ อนันทนาธร เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดย น.อ. ไพฑูรย์ ชีชะนะ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่น
Back to the list