ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary Meeting) ของกรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism: GICNT)

01/06/2017

ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (Plenary Meeting) ของกรอบความริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ (Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism: GICNT) ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2560 ณ Mita kaigisho Conference Convention Center กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชบรรสานฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงของไทย ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนในการสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช่นิวเคลียร์ร่วมกับกลุ่มประเทศที่มีแนวคิดเดียวกัน และการดำเนินการอย่างจริงจังของไทยในระยะที่ผ่านมาทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน nuclear security, safety และ safeguard การริเริ่มก่อตั้ง ASEANTOM เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในกรอบอาเซียน รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ ซึ่งไทยมีผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นในสาขานิติวิทยาทางนิวเคลียร์
Back to the list