ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2560 เยือนสถานเอกอัครราชทูต

01/06/2017

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2560  เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการ โดยมีนายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมิติต่างๆ นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการตรวจราชการของญี่ปุ่น บรรยายโดย Ms. Orie Hirano ผู้แทนกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารญี่ปุ่น
Back to the list