ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองโดย สส. โอะกินะวะ

29/05/2017

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ตามคำเชิญของนายโคะสะบุโร นิชิเม (Kosaburo Nishime) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดโอะกินะวะ สังกัดพรรค LDP นายคันโทะคุ เทะรุยะ (Kantoku Teruya) สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดโอะกินะวะ สังกัดพรรค SDP และนางมิสะโกะ ทะมะนะฮะ ประธานสมาคมผู้ประกอบการผลิตเหล้าโอะกินะวะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจังหวัดโอะกินะวะ ทั้งนี้ จังหวัดโอะกินะวะเป็นแหล่งผลิตเหล้าอะวะโมะริ ซึ่งใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตมายาวนานถึง 600 ปี ตั้งแต่อาณาจักรริวกิว (เกาะโอกินะวะในปัจจุบัน) มีการติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา ทำให้เหล้าอะวะโมะริเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยในโอกาสที่ปี 2560 เป็นปีครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตและจังหวัดโอะกินะวะมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเหล้าอะวะโมะริในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และความสำคัญของการใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต ซึ่งประธานสมาคมผู้ผลิตเหล้าอะวะโมะริเน้นย้ำว่า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบเป็นข้าวชนิดอื่นได้เลย นอกจากนั้น ทางจังหวัดโอะกินะวะ กำลังส่งเสริมให้มีการส่งออกเหล้าอะวะโมะริไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบจากไทยต่อไป
Back to the list