ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานกงสุล และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหัวข้องานกงสุลกับการบริการประชาชน ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น

15/06/2017

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศไทย มอบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาคม องค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ กลุ่มคนไทย และพลเมืองดีในญี่ปุ่น ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านกงสุล ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ
ในการนี้ นายบรรสานฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหัวข้องานกงสุลกับการบริการประชาชน จำนวน 31 ราย ในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ศูนย์วัฒนธรรมทาเทบายาชิ จังหวัดกุมมะ




Back to the list