ข่าวกิจกรรม


The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

06/10/2015

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะนักเรียนไทยในทุนโครงการ The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour พร้อมผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 10 คน ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ จาก นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา โดยคณะนักเรียนดังกล่าวเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและกระชับความสัมพันธ์กับนักเรียนญี่ปุ่น ณ จังหวัดฟูกุชิมะและกรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ โครงการ The Junior High Study Tour ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนดำเนินงานร่วมกับสมาคม AFS Japan เป็นปีแรก
Back to the list