ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนโครงการศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า

20/06/2017

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจาก สวทช. ผู้ประกอบการด้านยานยนต์ของไทย และสื่อมวลชน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานให้คณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจากกระทรวง METI รวมถึงได้นัดหมายให้คณะได้พบหารือกับหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แสวงหาลู่ทางในการร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา และการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกันต่อไป
การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลก รวมทั้งศึกษาหาลู่ทางในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างระบบการผลิต และอุตสาหกรรมของไทย โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ใหม่ของไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องจักรชุดใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประเทศไทย ๔.๐ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมเป็นหลัก
Back to the list