ข่าวกิจกรรม


คณะสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

27/06/2017

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ และคณะสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
โอกาสนี้ โดยคำนึงนโยบายของไทยในการก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเมืองโยโกฮามะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและการดำเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ (Yokohama Smart City) ซึ่งเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงานและการลดมลภาวะ รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผ่านทางศูนย์ Yokohama Partnership of Resources and Technologies (Y-PORT) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนTags:   Yokohama

Back to the list