ข่าวกิจกรรม


พิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานแรงงาน

27/06/2017

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นางสาวพิชญสินี มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษาและกงสุล เปิดงานปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2560 และโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหาร ระดับ 1 และระดับ 2 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีคุณสมบัติเข้าร่วมการทดสอบ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2560 ด้วยความร่วมมือจากสานักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม เพิ่มศักยภาพและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ของคนไทยในญี่ปุ่นในธุรกิจอาหารไทย สร้างมาตรฐานในการประกอบอาหารไทย และเสริมสร้างชุมชนไทยในญี่ปุ่นให้มีความเข้มแข็งต่อไป
Back to the list